Problematika pohybového aparátu vyžaduje multidisciplinární přístup


Terapie

3D Space Curl

jsme druhým pracovištěm v České republice, které od roku 2011 používá  zařízení 3D Space Curl. Zařízení vyvinula před třiceti lety americká agentura NASA. Původně sloužil k tréninku prostorové orientace a koordinace pohybu kosmonautů a pilotů. Dnes se přístroj využívá
i v rehabilitaci a léčbě nemocí pohybového aparátu. Zařízení lze využívat jak pro sportovce
tak i pro širokou veřejnost. Máme zkušenosti s tréninkem pro vrcholové sportovce na 3D Space Curl. Prokazatelně se zlepšuje kinestezie (pocit umožňující vnímání pohybu) a pohybová koordinace v prostoru.

Co přístroj léčí?

Z neurofyziologie centrální nervové soustavy víme, že mozek funguje na vědomé úrovni pouze z deseti procent, v devadesáti procentech je jeho funkce nevědomá, mimovolní. Veškeré kloubně-svalové reflexní vztahy jsou nevědomé, dají se však trénovat, zlepšovat
a regulovat. Lze ovlivňovat jejich rychlost a ekonomiku prostřednictvím aplikace podnětů (informačních vstupů) z periferie (např. z končetin) nebo specifickou stimulací centrálních struktur. V terapii se postupuje cestou optimalizace fyziologických pochodů pomocí přizpůsobování se fyzikálním podnětům přirozeným nebo uměle vytvořeným.Řada klientů má poruchy vzájemných kloubně-svalových reflexů, aniž by o tom věděla, pouze někteří zvláště vnímaví lidé udávají nespecifické subjektivní stesky typu nepravé závratě, celkové neurčité nejistoty a rychlejší únavnosti, někdy s pocitem nestability končetiny (míněno u dolních končetin), zdánlivého oslabení končetin a poruchu statické výdrže. U nestability v oblasti páteře nemusí nemocný lokálně vnímat kromě určitého nepohodlí a bolestí zejména
při déle trvající statické zátěži nic.

Kdy využít třídimenzionální cvičení?

Individuální léčebná tělesná výchova na přístroji 3D Space Curl má sloužit ke zlepšení propriocepce a kinestezie a zesílení motorických jednotek postižených svalů, které se jen obtížně aktivují volním úsilím a nereagují dostatečně na jiné procedury na neurofyziologickém podkladě. Třídimenzionální cvičení na přístroji 3D Space Curl jsou indikována na prvním místě pro stabilizaci páteře, kdy dojde k aktivaci hlubokých krátkých svalů, druhou nejčetnější indikací jsou poruchy propriocepční na dolních končetinách, zvláště u stavů poúrazových.
V současné době je považována stabilizace páteře za jeden z nejdůležitějších přístupů terapie takzvané low back pain (chronické a recidivující bolesti zad). Ke zlepšení funkční stability páteře, schopnosti pohybu a držení těla přístroj úspěšně využíváme i u některých případů nemocných po cévní mozkové příhodě a u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (vedle zlepšení držení těla v gravitační zátěži je indikací pokles spasticity – poruchy svalového napětí) nebo u osob s postpoliomyelitickým syndromem (syndrom zahrnuje celkovou únavnost, bolesti svalů a kloubů, svalové atrofie a další symptomy, zde pomáhá udržet v zapojení slabé svaly v pohybovém stereotypu), u osob s whiplash syndromem (způsobeným prudkým pohybem hlavy vpřed nebo vzad s následným prudkým pohybem zpět, zde přispívá ke zmírnění pocitů závratí a bolestí), u chronických nemocných s myopatií (svalovou poruchou) a dalších indikovaných onemocnění a stavů převážně na pomezí neuroortopedického (hlavně traumata) a otoneurologického (poruchy statického ústrojí).

 

Kontraindikace

procedury na přístroji 3D Space Curl jsou shodné s obecně platnými kontraindikacemi pro celý obor rehabilitační a fyzikální medicíny (přenosné choroby, všechny stavy v akutní fázi, těžká kardiorespirační nedostatečnost atp.), speciální kontraindikace nejsou ve světě popisovány.

 

Kineziologický rozbor

je diagnostika pohybového aparátu. Rozbor stanoví aktuální zdravotní stav z pohledu pohybové soustavy. Rozbor například obsahuje vyšetření ve vyšších polohách či pozicích, lze diagnostikovat funkční poruchy pohybu v chůzi, stoje, poruchy nožní klenby, nestability nohou, dále blokády kloubů atd.Lze stanovit přítomné snížené napětí svalů nebo úbytek svalové hmoty některých svalů či celých svalových skupin nebo poruchy timingu (neboli časového okamžiku zapojení svalů při určitém pohybu celou končetinou, při chůzi, běhu atp.). Svalové dysbalance může postihnout jednotlivé oblasti těla, ale může se také rozšířit (zřetězit) do celého svalového systému.Pokud se jedná o poruchy stability páteře, odhalí
je kineziologický rozbor s následnými vyšetřovacími postupy např. myoskeletální medicíny
a dalších přístupů používané ve fyzioterapii. 

 

Vojtova reflexní lokomoce

je diagnostický a terapeutický systém. Podkladem pro terapii je vývojová kineziologie. Český neurolog prof. Václav Vojta položil základy této metody. Pomocí reflexní lokomoce lze aktivovat CNS (centrální nervový systém), ovlivnit jej z narušené situace s cílem probudit vrozené fyziologické pohybové vzory. Základ metody tvoří tři pohybové komplexy: reflexní plazení, reflexní otáčení, proces vzpřimování...
Více informací najdete na www.rl-corpus.cz  a www.vojta.com

 

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

DNS je diagnostický a terapeutický koncept široce využitelný především ve fyzioterapii
a příbuzných oborech medicínské praxe. Využívá znalostí klíčových principů chování lidské motoriky, které jsou vyjádřením řídící funkce centrálního nervového systému (CNS). Motorika jako vnější projev těchto funkcí v sobě odráží veškeré informace zpracovávané CNS. Při běžném způsobu trénování a posilování svalů se vychází z anatomické funkce. Posilovací cvičení jsou odvozena ze začátku a úponu svalu. Při rozvoji síly svalu však nelze jen vycházet z tohoto tvrzení. Je potřeba zohlednit a pamatovat na začlenění
do biomechanických řetězců.
Více informací najdete na www.dns-cz.com

 

Analýza pohybu

pohyb je život. Při komplexním posouzení pohybové soustavy je potřeba zařadit i samotnou analýzu pohybu. Při sportovním výkonu je samotná technika pohybu jedna z nejdůležitějším oblastí. Analýza pohybu za použití videotechniky nám pomáhá při odhalování možných patologických stavů. Monitorujeme samotné provední pohybu. Zapojení jednotlivých svalů
a postavení jednotlivých kloubů pohybové soustavy. Jejich správné vyhodnocení a následné zacvičení slouží jako preventivní opatření pro případné budoucí problémy s pohybovou soustavou.  

 

Feldenkraisova metoda

je výchovným systémem. Využívá těla jako primárního prostředku k učení se.
Je určena každému, kdo si přeje pohybovat se a žít s větší lehkostí a rovnováhou, každému bez omezení věku či fyzických možností, tanečníkům, hercům, hudebníkům, zpěvákům, pedagogům, sportovcům, fyzioterapeutům a profesionálům zabývajícím se pohybem, lidem
s různými druhy pohybového omezení, s chronickou tenzí a bolestmi i lidem s vývojovými, psychickými a neurologickými problémy.
Více informací najdete na www.feldenkraisovametoda.czTělovýchovné lékařství

tělovýchovné lékařství (dále jen TVL) je klinickým oborem, jehož základním předmětem
je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě i prevenci. Vyšetření zdatnosti
a doporučení intenzity tréninku. Vyšetření srdce a oběhového systému s cílem zabránit kolapsu nebo úmrtí při sportu. Funkční vyšetření se provádí na bicyklovém ergometru nebo běhátku. Spiroergometrický test provádí kvalifikovaný tělovýchovným lékař, který objektivně posoudí vaši fyzickou zdatnost a následnou optimalizaci zátěže ve sportovním tréninku. 
Více informací najdete na www.cpmchodov.cz